На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 2 "Баланс"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

П(С)БО 7 "Основні засоби"

10 лютого 2008 / Залишив(ла):Аудитор


1. Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку7"Основні засоби"(далі-Положення(стандарт) 7) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації проосновні засоби, інші необоротні матеріальніактивитанезавершені капітальніінвестиціївнеоборотніматеріальніактиви (далі - основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

2. НормиПоложення(стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3. Положення (стандарт) 7 не поширюється на:

3.1. Операції з біологічними активами, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

3.2. Невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

3.3. Основні засоби, що утримуються з метою продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

3.4. Інвестиційну нерухомість, особливості обліку якої визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку».

4. Терміни,щонаведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Амортизація -систематичнийрозподілвартості, яка амортизується,необоротних активів протягом строкуїхкорисного використання (експлуатації).

Вартість, якаамортизується,-первіснаабо переоцінена вартістьнеоборотнихактивівзавирахуваннямїх ліквідаційної вартості.

Група основнихзасобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Зменшення корисності-втратаекономічноївигодивсумі перевищеннязалишковоївартостіактивунадсумоюочікуваного відшкодування.

Знососновнихзасобів-сума амортизації об'єкта основних засобівзпочаткуйогокорисноговикористання.

Ліквідаційна вартість -сумакоштівабовартістьінших активів,якупідприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротнихактивівпіслязакінченнястрокуїх корисного використання(експлуатації),завирахуваннямвитрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує зметоювикористанняїхупроцесівиробництва або постачання товарів,надання послуг,здавання в оренду іншим особам абодля здійснення адміністративних і соціально-культурнихфункцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єктосновнихзасобів-це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;конструктивно відокремлений предмет,призначенийдлявиконанняпевних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивноз'єднанихпредметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування,приладдя,керування та єдиний фундамент, унаслідокчогокоженпредметможевиконувати свої функції,а комплекс-певнуроботутількивскладікомплексу, а не самостійно; інший актив,щовідповідаєвизначеннюосновних засобів, або частина такого активу,щоконтролюється підприємством.
Якщо одиноб'єкт основних засобів складається з частин,які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна зцих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Подібні об'єкти - об'єкти,які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротнихактивівусумігрошовихкоштівабосправедливої вартостііншихактивів,сплачених(переданих),витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Переоцінена вартість- вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Строк корисного використання(експлуатації)-очікуваний період часу, протягом якого необоротніактивибудуть використовуватися підприємствомабозїхвикористаннямбуде виготовлено (виконано) очікуванийпідприємствомобсягпродукції (робіт, послуг).

Сума очікуваного відшкодування необоротного активу- найбільша з двох оцінок:чиста вартість реалізації аботеперішня вартістьмайбутніхчистихгрошовихнадходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість.

Незавершенікапітальніінвестиціїв необоротні матеріальні активи-капітальніінвестиціїубудівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктівнеоборотних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансовіплатежідляфінансування будівництва.

Чиста вартістьреалізаціїнеоборотного активу- справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витратна йогореалізацію.


Визнання та оцінка основних засобів

5. Для цілей бухгалтерського обліку основнізасоби класифікуються за такими групами:
5.1. Основні засоби
5.1.1. Земельні ділянки.
5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.
5.1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.
5.1.4. Машини та обладнання.
5.1.5. Транспортні засоби.
5.1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
5.1.7.Тварини.
5.1.8. Багаторічні насадження.
5.1.9. Інші основні засоби.
5.2. Інші необоротні матеріальні активи
5.2.1. Бібліотечні фонди.
5.2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.
5.2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.
5.2.4. Природні ресурси.
5.2.5. Інвентарна тара.
5.2.6. Предмети прокату.
5.2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

5.3. Незавершені капітальні інвестиції.
Підприємства можуть установлювати вартісні ознакипредметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

6.Об'єктосновнихзасобіввизнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

7. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємствазапервісноювартістю.Одиницеюоблікуосновних засобів є об'єкт основних засобів.

8.Первіснавартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
- суми, що сплачують постачальникам активів тапідрядникамза виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційнізбори,державне мито та аналогічні платежі, що здійснюютьсявзв'язкуз придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язкузпридбанням(створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витратинатранспортування, установку, монтаж, налагодження основнихзасобів;
- іншівитрати,безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобівдостану,уякомувонипридатнідля використання із запланованою метою.
Фінансові витратиневключаютьсядопервісноївартості основнихзасобів,придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються дособівартостікваліфікаційнихактивів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансовівитрати".
Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель).

9. Первісна вартість об'єктів основних засобів,зобов'язання заяківизначенізагальною сумою,визначається розподілом цієї сумипропорційнодосправедливоївартості окремого об'єкта основних засобів.

10. Первісна вартість безоплатно отриманихосновнихзасобів дорівнюєїх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат,передбаченихпунктом8 Положення (стандарту) 7.
Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталупідприємства,визнається погоджена засновниками (учасниками)підприємстваїхсправедлива вартість з урахуванням витрат,передбаченихпунктом8 Положення (стандарту) 7.

11. Первісна вартістьоб'єктів,переведенихдоосновних засобів зоборотнихактивів,товарів,готовоїпродукціїтощо дорівнює їїсобівартості,якавизначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ) та 16 "Витрати" ( z0027-00 ).

12. Первісна вартість об'єкта основних засобів,отриманого в обмін на подібний об'єкт,дорівнює залишковій вартості переданого об'єктаосновнихзасобів.Якщозалишковавартістьпереданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта звключеннямрізницідо витрат звітного періоду.

13. Первісна вартість об'єкта основних засобів,придбаного в обмін (абочастковийобмін)нанеподібнийоб'єкт,дорівнює справедливійвартостіпереданого об'єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

14. Первіснавартістьосновних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта(модернізація, модифікація, добудова,дообладнання,реконструкціятощо),що призводить до збільшеннямайбутніхекономічнихвигод,первісно очікуванихвідвикористання об'єкта. Залишкова вартість основних засобівзменшуєтьсяузв'язкузчастковою ліквідацією об'єкта основнихзасобів.

15. Витрати,щоздійснюютьсядляпідтриманняоб'єкта в робочомустанітаодержанняпервісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від йоговикористання,включаютьсядоскладу витрат.


Переоцінка основних засобів

16.Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщозалишковавартістьцього об'єкта суттєво відрізняється від йогосправедливоївартостінадатубалансу. У разі переоцінки об'єктаосновнихзасобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.
Переоцінкаосновнихзасобівтієїгрупи,об'єкти якої вже зазналипереоцінки,надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво невідрізнялася відсправедливоївартості.
Не підлягаютьпереоцінцімалоціннінеоборотніматеріальні активи і бібліотечні фонди,якщоамортизаціяїхвартості здійснюється за методами,викладеними в другому реченні пункту 27 Положення(стандарту)7.

17. Переоціненапервіснавартістьтасумазносуоб'єкта основнихзасобіввизначаєтьсямноженнямвідповідно первісної вартості і сумизносуоб'єктаосновнихзасобівнаіндекс переоцінки.Індекс переоцінки визначається діленнямсправедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщозалишковавартістьоб'єктаосновних засобів дорівнює нулю, то його переоціненазалишковавартістьвизначається додаваннямсправедливоївартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої)вартостібеззміни суми зносу об'єкта. При цьому длятаких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначаєтьсяліквідаційнавартість.

18. Відомості про змінипервісноївартостітасумизносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

19. Сумадооцінкизалишковоївартості об'єкта основних засобів включаєтьсядоскладудодатковогокапіталу,асума уцінки- до складу витрат, крім випадків, що наведені в пункті 20 Положення (стандарту) 7.

20. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінкиоб'єктаосновнихзасобів)перевищення суми попередніх уцінокоб'єктаівтратвід зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єктаі вигідвідвідновлення його корисності, сума чергової (останньої) дооцінки,аленебільше зазначеного перевищення, включається до складудоходівзвітногоперіоду,а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.
У разінаявності(надатупроведення чергової (останньої) уцінкиоб'єктаосновнихзасобів)перевищеннясумипопередніх дооцінок об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніхуцінокзалишковоївартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більшезазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додатковогокапіталу,арізниця (якщо сума чергової (останньої) уцінкибільшезазначеногоперевищення)включаєтьсядовитрат звітного періоду.

21. При вибутті об'єктів основних засобів,якіранішебули переоцінені, перевищення сумпопередніхдооцінокнадсумою попередніхуцінокзалишковоївартостіцьогооб'єктаосновних засобів включається до складу нерозподіленогоприбуткуз одночасним зменшенням додатковогокапіталу.Перевищеннясум попередніхдооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінокзалишковоївартостіцьогооб'єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації,включатисядоскладунерозподіленогоприбуткуз одночаснимзменшеннямдодатковогокапіталу. При цьому до складу нерозподіленогоприбуткупривибуттіцього об'єкта включається залишокперевищеннясум попередніх дооцінок над сумою попередніх уціноктакогооб'єкта,щовідображенийускладідодаткового капіталу.Відомостіпро суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включенідоскладу нерозподіленогоприбутку,заносятьсядорегістрів аналітичного облікуосновних засобів.


Амортизація основних засобів

22.Об'єктомамортизації є вартість основних засобів (окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).

23. Нарахування амортизаціїздійснюєтьсяпротягомстроку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємствомпри визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні набаланс),іпризупиняєтьсянаперіодйого реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

24. Привизначенністрокукорисного використання (експлуатації) слід ураховувати:
- очікуване використання об'єктапідприємствомзурахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові абоінші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

25. Строк корисного використання(експлуатації)об'єкта основнихзасобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується,виходячи зновогострокукорисноговикористання,починаючизмісяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

26. Амортизаціяосновнихзасобів(кріміншихнеоборотних матеріальнихактивів)нараховується із застосуванням таких методів:
1) прямолінійного, за яким річнасумаамортизації визначається діленнямвартості,якаамортизується,настрок корисноговикористанняоб'єктаосновнихзасобів;
2) зменшення залишкової вартості, заякимрічнасума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початокзвітногорокуабопервісноївартостіна дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.Річнанорма амортизації(у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисноговикористання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;
3) прискореного зменшення залишкової вартості,за яким річна сумаамортизаціївизначаєтьсяякдобутокзалишковоївартості об'єктанапочатокзвітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної нормиамортизації,яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;
4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається якдобутоквартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнтрозраховуєтьсяділенням кількості років, щозалишаютьсядокінцястрокукорисного використанняоб'єктаосновнихзасобів, на суму числа років його корисноговикористання;
5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції(робіт,послуг) тавиробничоїставкиамортизації.Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості,яка амортизується,назагальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
Підприємство можезастосовуватинормиі методи нарахування амортизаціїосновнихзасобів, передбачені податковим законодавством.

27. Амортизація об'єктів, зазначених у підпункті 5.2 пункту 5 Положення(стандарту)7 нараховується за методами, що наведені в підпунктах1і5 пункту 26 Положення (стандарту) 7. Амортизація малоціннихнеоборотних матеріальних активів і бібліотечних фондів моженараховуватисяупершомумісяцівикористанняоб'єктав розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотківвартості,якаамортизується,у місяці їх вилучення з активів(списанняз балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнанняактивомабовпершому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

28. Методамортизаціїобирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отриманняекономічнихвигодвід його використання.
Метод амортизації об'єкта основних засобівпереглядаєтьсяу разізміниочікуваногоспособуотримання економічних вигод від йоговикористання.Нарахуванняамортизаціїзановим методом починається з місяця,наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

29. Нарахування амортизації проводитьсящомісячно.
Місячнасумаамортизаціїпризастосуванніпрямолінійного методувизначаєтьсяділеннямрічноїсумиамортизаціїна12. Місячна сумаамортизаціїпризастосуванніметодівзменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.
Нарахування амортизаціїпочинається з місяця,наступного за місяцем,у якомуоб'єктосновнихзасобівставпридатнимдля корисного використання.
Нарахування амортизаціїприпиняється,починаючизмісяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основнихзасобів, переведення його на реконструкцію,модернізацію,добудову, дообладнання, консервацію.

30. Сумунарахованоїамортизаціївсіпідприємства відображають збільшенням суми витратпідприємстваізносу основнихзасобів.
Одночасно насумунарахованої амортизації об'єктів зовнішнього благоустрою та житлових будинків,щоперебуваютьна балансахжитлово-комунальнихорганізацій,які належать до сфери управління органів місцевого самоврядуваннятамісцевихорганів виконавчої влади, а також автомобільнихдорігзагального користування збільшуються доходи цих підприємств і організаційіз зменшеннямдодатковогокапіталу,априйогонедостатності- статутного капіталу.
Організації, звичайна діяльність якихнеспрямованана відновлення житлових будинківтаіншихбудівель,можутьтакож застосовувати норму частини другої цього пункту.


Зменшення корисності основних засобів

31. Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаютьсядоскладувитратзвітного періоду із збільшенням у балансісумизносуосновнихзасобів,а щодо об'єктів основних засобів, відображенихвоблікузапереоціненоювартістю,- відображаютьсяупорядку, передбаченому абзацом другим пункту 20 Положення (стандарту) 7.

32.Сумавигідвід відновлення корисності об'єкта основних засобів,визнанавідповіднодоПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисностіактивів", затвердженогонаказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004рокуN817(z0035-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни13 січня 2005 року за N 35/10315, відображається визнаннямдоходузодночаснимзменшеннямсумизносуоб'єкта основнихзасобів.Вигодивідвідновленнякорисностіоб'єктів основнихзасобів, відображених в обліку за переоціненою вартістю, відображаютьсяупорядку, передбаченому абзацом першим пункту 20 Положення (стандарту) 7.


Вибуття основних засобів

33. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується збалансу)уразійого вибуття внаслідок продажу,безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

34. Фінансовий результат відвибуттяоб'єктівосновних засобів визначається вирахуванням з доходувідвибуттяосновних засобівїхзалишковоївартості,непрямихподатківівитрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Регістри аналітичногооблікуосновних засобів,що вибули, додаються до документів,якими оформлені фактивибуттяосновних засобів.

35. У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна(переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на сумупервісної(переоціненої)вартостітазносуліквідованої частини об'єкта.


Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

36. У примітках до фінансовоїзвітностіщодокожноїгрупи основних засобів наводиться така інформація:
36.1. Вартість (первісна або переоцінена),заякоюосновні засоби відображені в балансі.
36.2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації).
36.3. Наявність та рух у звітному році:
36.3.1. Первісна(переоцінена)вартістьтасумазносу на початок звітного року.
36.3.2. Первісна вартістьосновнихзасобів,яківизнані активом,з виділеннямвартостіосновнихзасобів,отриманихв результаті об'єднання підприємств.
36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки.
36.3.4. Первісна(переоцінена)вартість та сума зносу основних засобів, які вибули.
36.3.5. Сума нарахованої амортизації.
36.3.6.Сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені взвітіпрофінансові результативзвітномуперіоді.
36.3.7. Іншізміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних засобів.
36.3.8. Первісна(переоцінена)вартістьтасумазносу на кінець звітного року.

37. У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:
37.1.Первісну(переоцінену) вартість і суму зносу основних засобів,щодоякихіснуютьпередбаченічиннимзаконодавством обмеженняволодіння,користуваннятарозпорядження.
37.2.Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу переданих узаставу основних засобів.
37.3. Сумакапітальнихінвестиційвосновнізасобиза звітний рік.
37.4. Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.
37.5. Залишкова вартість основних засобів,щотимчасовоне використовуються (консервація, реконструкція тощо).
37.6. Первісна (переоцінена) вартість повністюамортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись.
37.7. Залишковавартістьосновнихзасобів, вилучених з експлуатації для продажу.
37.8. Первісна вартість,залишкова вартість та методоцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

38. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про зміну розміру додатковогокапіталуврезультатіпереоцінки основнихзасобівта обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

39. Уприміткахдо консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться сума курсовихрізницьу зв'язкузперерахункомвартостіосновних засобів,наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.Версія для друку


Коментарів: 1
1.Залишив(ла) Яна (Цитувати Ім'я) 5 жовтня 2015 - 01:19
В практичній діяльності, як бухгалтер, для вирішення питань які можуть виникати приобліку основних засобів раджу використовувати газету. Все про бух.облік. Завжди актуальна інформація і практичні поради. Для успішного бухгалтера це те що треба.

Залишити коментар до «П(С)БО 7 "Основні засоби"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 21.04.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD26,0326,0926,17
EUR31,9932,0632,21
RUB0,420,430,43